Bilimsel Analiz

Çalışma Alanlarımız

tezarstrmaaa

TEZ & ARAŞTIRMA

Araştırma yönteminin belirlenmesi

Araştırma yöntemleri nicel, nitel ve karma olarak temelde üçe ayrılmaktadır. Araştırmaya başlarken ilk olarak belirlenmesi gereken özelliklerden birisi de yöntemin belirlenmesidir. Hangi yöntemin uygulanacağına dair doğru kararın verilmesi gerekmektedir. Bu konuda firmamız müşterilerimize çeşitli araştırma modeli alternatifleri önermekte, yaklaşık maliyet durumlarını belirtmektedir. Daha sonra birlikte araştırma modeline karar verilmektedir.

Örneklem/Çalışma grubuna karar verilmesi

Araştırmanın örneklemi ya da çalışma grubu araştırma modeline, hedef evrene göre değişiklik göstermektedir. Eğer amaç evrene genellemek ise (nicel bir araştırma, örneğin tarama türü) evrene göre minimum örneklem sayısının belirlenmesi gerekir. Bu konuda yardımcı olmaktayız. Müşterilerimiz ulaşmaları gereken minimum kişi sayısını önceden bilmektedirler. Eğer çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden birisini kullanmak gerekiyorsa ya da deneysel bir araştırma ise yine ulaşılması gereken kişi sayısını müşterilerimizle paylaşıyoruz. Özellikle deneysel çalışmalar için güç analizini hesaplıyoruz.

Uygun örneklem büyüklüğünün seçilmesi

Örneklem büyüklüğü için öncelikli olarak bağımlı değişkenin özelliği (sürekli ya da süreksiz bir değişken olma durumu) ve evren sayısı belirli olmaktadır. Bu konuları müşteri bize ilettikten sonra uygun formülü kullanarak örneklem büyüklüğünü hesaplamaktayız.

Amaç ve alt amaçların yazılması

Araştırmada belki de ilk belirlenmesi gereken amacın ve araştırma sorularının ya da hipotezlerin belirlenmesidir. Bu konuda müşterilerimize yardımcı oluyoruz ve analizler için net fiyat bilgisini paylaşıyoruz. Böylece müşterilerimiz nasıl analizlerin yapılacağını ve ödeyecekleri miktarı, biz de ne kadar emek harcayacağımızı biliyoruz.

analiz istatistikkk

ANALİZ & İSTATİSTİK

NİCEL ANALİZLER

Tanımlayıcı İstatistikler

Bunlar daha çok veriyi kısaca özetleyen istatistiklerdir. Betimsel istatistikler olarak da adlandırılırlar. Ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, ranj, ortanca vb. değerler örnek olarak verilebilir.

Frekans Tabloları, Yüzde Dağılımları

Sınıflama düzeyinde bir veriniz varsa frekans tabloları ve yüzde dağılımları şeklinde ifade etmeniz gerekir. Örneğin anket verileri, katılımcıların cinsiyete göre dağılımları genelde bu şekilde verilir.

Korelasyon Analizleri

Veri türüne göre çok çeşitli korelasyon analizleri yapılabilmektedir. Sürekli veriler için normal dağılımın sağlanması durumunda Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı; normal dağılımın sağlanmaması, az sayıda birey yer alması ya da ölçek türünün sıralama olması durumlarında ise Spearman Brown sıra farkları korelasyon katsayısı hesaplanır.

Regresyon (Basit ve Çoklu) Analizleri

Regresyon analizi bir yordanan (bağımlı) ve en az bir yordayıcı (bağımsız) değişkenin olması durumunda regresyon doğrusu aracılığı ile tahmin etmeye dayalı bir analiz tekniğidir. Regresyon analizi yapmak için öncelikle korelasyon analizi yapmak gerekmektedir. Aralarında anlamlı korelasyon olmayan değişkenlerin regresyon analizi yapılamaz. Ayrıca yordayıcı değişkenler arasındaki korelasyonun çok yüksek olması bu sefer çoklu bağlantılılık sorununu ortaya çıkarabilir. Değişkenler arasında doğrusal ilişkilerin olması ve çok değişkenli normal dağılımın olması diğer varsayımlarıdır. Bu yüzden varsayımları doğru test edilmeli ve daha sonra analiz aşamasına geçilmelidir. Tek bir yordayıcı değişken olması durumunda Basit Doğrusal Regresyon, birden fazla yordayıcı değişken olması durumunda ise Çoklu Doğrusal Regresyon olarak adlandırılır. Analizin yapılması ve raporlaştırılması oldukça profesyonellik istemektedir.

NİTEL ANALİZLER

Betimsel Analiz

Nitel verilerin analizinde kullanılabilecek içerik analizine göre daha az detaylı bir analiz şeklidir. Değerlendirme çerçevesi müşteri ile birlikte oluşturulur. Kodlar NVIVO ya da MAXQDA yazılımı ile yapılır.

İçerik Analizi

Derinlemesine analiz için kullanılır. Kodlar, kategoriler ve temalar belirlenir. Tümevarımsal ya da tümdengelimsel olarak yapılabilir. Araştırmanın özelliğine göre analiz tekniğine karar verilir. Kodlar NVIVO ya da MAXQDA yazılımı ile yapılır.

Doküman İncelemesi

Nitel veri olarak dokümanlar, kanunlar, uluslararası anlaşmalar vb. kullanılabilir. Analiz için NVIVO ya da MAXQDA yazılımları kullanılır.

Bibliyometrik Analiz

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bibliyometrik verilerin analizi de ön plana çıkmaktadır. Firmamız bibliyometrik analiz için R Studio yazılımını kullanmaktadır.

ÖLÇME & DEĞERLENDİRME

Ölçme Aracı Geliştirme (Anket, Ölçek, Başarı Testi, Genel Yetenek Testi, Tutum Ölçeği)

Sizin ya da kurumunuz için gerekli psikolojik ölçme araçlarını geliştiriyoruz. Psikometri (ölçme ve değerlendirme) ve alan uzmanlarımız ilgili ölçme aracı konusunda size yardımcı olacaktır. Hem çalışanlarınız hem de müşterileriniz için size özel ölçme aracı geliştiriyoruz.

Kurumunuza/okulunuza ölçme ve değerlendirme konusunda seminer hizmetleri

Eğer kurumunuzda sınav uygulamaları yapıyorsanız ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapıyorsunuz demektir. Hazırladığınız ya da hazırlattığınız sınavlar düşündüğünüz gibi olmuyor mu? O zaman yanlış kişilerle çalışıyorsunuz demektir. Arayın farkımızı görün.

Personelinize/Öğretmenlerinize ölçme ve değerlendirme ve test geliştirme konularında eğitim

Test geliştirme soru (madde) yazma konusunda profesyonel ekibimiz tarafından alana özel eğitim hizmeti veriyoruz.

Bilimsel Analiz

Hakkımızda

Sizlere karşı göz boyayan değil gerçeği ortaya koyan, bilimsel ve profesyonel yaklaşımımızı hemen fark edeceksiniz. Çalışmalarımızda bilimsellikten ve etik değerlerden asla taviz verilmemektedir. Kötü sürprizler yaşamamak için bizi tercih edin.

Profesyonellik

Personel seçimi konusunda kurumunuzla ortaklaşa çalışabiliriz. Kurumunuza özel personel seçimi için geçerlik ve güvenirlik kanıtları elde edilmiş amaca uygun ölçme aracı geliştirebiliriz. Geliştirdiğimiz testler bilgisayar ortamında ya da kağıt-kalem testi olarak uygulanabilir. Yazılı sınavlar ve mülakatlar konusunda da kurumunuza yardımcı olabiliriz. Bilimsel analizleriniz için her zaman yanınızdayız.

 

Profesyonel Danışmanlık

Tezinize ya da projenize en uygun bilimsel çözümleri ve bilimsel analizi getiriyor, kafa karışıklıklarını ortadan kaldırıyoruz.

Bilimsel Analiz

Yazılarımız