Analiz & İstatistik

Analiz & İstatistik

Yüksek lisans, doktora ve uzmanlık tezlerinin istatistiksel analizleri

Yapılan araştırmalarda araştırma sorusuna ya da hipoteze uygun istatistiksel tekniklerin seçilmesi gerekmektedir. Çoğu durumda araştırmacının düşündüğü ile yapılabilecek analizler farklılık gösterebilmektedir. Kurumumuz bu konuda müşterilerine geniş bir yelpazede çözüm önerileri sunmaktadır. Uygun tekniğin seçilmesi de çoğu durumda tek başına yeterli olmamaktadır. Çünkü her bir analizin çeşitli varsayımları vardır. Veri temizliğinden, varsayımların test edilmesinden itibaren yapılan analizlerin raporlaştırılmasına kadar şeffaf ve bilimsel bir şekilde doğru hizmeti vermekteyiz.

 Yaklaşık 12 yıllık tecrübe ve akademik bilgi birikimimizle sürprizlere yer olmadan raporlarınızı ve analiz dosyalarınızı teslim ediyoruz. Kurumumuz istenen durumlarda kurumsal fatura hizmeti vermektedir.

analiz istatistikkk

ANALİZ & İSTATİSTİK

NİCEL ANALİZLER

Nicel analiz için nicel veri gerekmektedir. Veri türleri;

*Sınıflama

*Sıralama

*Eşit Aralık

*Oran

olmak üzere dört kategoride değerlendirilmektedir. Sınıflama en basit düzeyde veri sağlarken, oran ölçeği en kapsamlıdır. Verinin türüne ve araştırma sorusuna/hipoteze uygun şekilde hangi nicel analizin yapılacağına karar vermek gerekmektedir. Örneğin düşündüğünüz analiz eşit aralık düzeyinde bir veri gerektirmektedir. Ancak siz sınıflama düzeyinde veri topladınız. Bu durumda düşündüğünüz analizi yapamazsınız. Bu durumda araştırma sorusu değiştirilebilir ya da araştırma sorusu uygun ise yapılması gereken istatistiksel teknik değiştirilmelidir.

Tanımlayıcı İstatistikler

Bunlar daha çok veriyi kısaca özetleyen istatistiklerdir. Betimsel istatistikler olarak da adlandırılırlar. Ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, ranj, ortanca vb. değerler örnek olarak verilebilir.

Frekans Tabloları, Yüzde Dağılımları

Sınıflama düzeyinde bir veriniz varsa frekans tabloları ve yüzde dağılımları şeklinde ifade etmeniz gerekir. Örneğin anket verileri, katılımcıların cinsiyete göre dağılımları genelde bu şekilde verilir.

Korelasyon Analizleri

Veri türüne göre çok çeşitli korelasyon analizleri yapılabilmektedir. Sürekli veriler için normal dağılımın sağlanması durumunda Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı; normal dağılımın sağlanmaması, az sayıda birey yer alması ya da ölçek türünün sıralama olması durumlarında ise Spearman Brown sıra farkları korelasyon katsayısı hesaplanır.

Regresyon (Basit ve Çoklu) Analizleri

Regresyon analizi bir yordanan (bağımlı) ve en az bir yordayıcı (bağımsız) değişkenin olması durumunda regresyon doğrusu aracılığı ile tahmin etmeye dayalı bir analiz tekniğidir. Regresyon analizi yapmak için öncelikle korelasyon analizi yapmak gerekmektedir. Aralarında anlamlı korelasyon olmayan değişkenlerin regresyon analizi yapılamaz. Ayrıca yordayıcı değişkenler arasındaki korelasyonun çok yüksek olması bu sefer çoklu bağlantılılık sorununu ortaya çıkarabilir. Değişkenler arasında doğrusal ilişkilerin olması ve çok değişkenli normal dağılımın olması diğer varsayımlarıdır. Bu yüzden varsayımları doğru test edilmeli ve daha sonra analiz aşamasına geçilmelidir. Tek bir yordayıcı değişken olması durumunda Basit Doğrusal Regresyon, birden fazla yordayıcı değişken olması durumunda ise Çoklu Doğrusal Regresyon olarak adlandırılır. Analizin yapılması ve raporlaştırılması oldukça profesyonellik istemektedir.

Diskriminant Analizi

Bağımlı değişkenin kategorik olduğu durumda uygulanır. Eğer kategori sayısı bilinmiyorsa önce kümeleme analizinin yapılması önerilmektedir. Parametrik bir analiz türüdür.

Lojistik Regresyon Analizi

Lojistik regresyon analizinde yordanan (bağımlı) değişken kategoriktir. Yordayıcı (bağımsız) değişkenler ise genelde süreklidir. Diskriminant analizinin non-parametrik karşılığı olarak da düşünülebilir.

İlişkisiz Örneklemler T Testi

Bağımlı değişkenin sürekli, bağımsız değişkenin iki kategorili bir değişken olması durumunda uygulanır. Bağımlı değişkenin bağımsız değişkenin iki kategorisi için de normal dağılım göstermesi gerekmektedir. Ayrıca varyansların eşit (homojen) olması gerekmektedir.

İlişkisiz Ölçümlerde Tek Yönlü Varyans Analizi

Bağımlı değişkenin sürekli, bağımsız değişkenin ise en az iki kategorili olduğu durumda kullanılır. İki kategori olması durumunda T testi ile aynı sonucu verir. Uygulaması daha kolay olduğu için genelde T testi tercih edilir. Bağımlı değişkenin bağımsız değişkenin her bir kategorisinde normal dağılması ve varyansların homojen olması gerekmektedir.

İlişkili Örneklemler T Testi

Tek bir grubun ya da birbirine denk olduğu varsayılan grupların iki uygulamasının (örneğin ön test ve son test puanları) karşılaştırılması amacıyla kullanılır.

İlişkili Ölçümlerde Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek bir grubun ikiden fazla ölçme sonucunun karşılaştırılması amacıyla kullanılır. Örnek vermek gerekirse ön test, son test ve izleme testi sonuçlarının karşılaştırılması istendiğinde kullanılabilir.

İki Faktörlü ANOVA

Bağımsız değişkenin iki faktörden oluşması durumunda kullanılır. Örneğin öğrencilerin matematik başarısının cinsiyet ve şubeye göre farklılaşma durumu için iki faktörlü ANOVA kullanmak gerekir.

Karışık Desen (Split Plot) ANOVA

Hem gruplar arası hem de gruplar içi ölçüm sonuçlarının aynı anda karşılaştırılması amacıyla kullanılır. Örneğin deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test sonuçlarının karşılaştırılması.

Kovaryans Analizi (ANCOVA)

Bilimsel araştırmalarda bazı durumlarda bir ya da daha fazla değişkenin etkisini kontrol etmek isteriz. İstatistiksel analizlerde kontrol edilen bir değişken olduğunda bu “C” harfi ile gösterilir. ANOVA analizinin aynısı yapılır ancak kontrol değişkenleri istatistiksel olarak kontrol edilir. Deneysel bir araştırmada ön test puanları kontrol edildiğinde son test puanları tekrar hesaplanabilir. Bu durumda ANCOVA uygulamak gerekmektedir.

Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)

ANOVA analizinde birden fazla bağımlı değişken olması durumunda analizin başına “M” harfi eklenir. Bu birden fazla bağımlı değişken olduğunu gösterir. Örneğin öğrencilerin başarıları şubelerine (A, B, C) göre farklılaşmakta mıdır? sorusunu test etmek amacıyla ANOVA uygulanır. Ancak hem başarıları hem de motivasyon puan ortalamaları şubeye göre incelenirse bu durumda MANOVA uygulamak gerekir.

Çok Değişkenli Kovaryans Analizi (MANCOVA)

ANCOVA analizinde birden fazla bağımlı eğişken olması durumunda MANCOVA analizi kullanmak gerekir. Hem kovaryans değişkeni olması hem de birden fazla bağımlı değişken barındırması gerekir.

Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM)

Yapısal Eşitlik Modellemesi tek bir analizden ziyade bir analiz ailesi olarak değerlendirilebilir. Özellikle yordayıcı korelasyonel araştırmalarda kullanılır. SPSS programında yapılamaz. LISREL, AMOS, MPLUS, R vb. yazılımlarla yapılabilir. Oldukça güçlü varsayımları vardır. Analiz öncesi yapı geçerliği için kanıt sunmak da gerekebilir. Çünkü ölçülen yapının istatistiksel olarak desteklenmesi gerekir. Yordama, aracılık, moderasyon vb. özellikler test edilebilir.

Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM)

Hiyerarşik Lineer Modelleme verilerin iç içe geçtiği durumlarda kullanılır. Korelasyonel bir analiz tekniğidir. Yapılması oldukça hassas ve teknik bilgi gerektirir.

Veri Madenciliği

Veri madenciliği için çok çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Karar ağaçları, CHAID, yapay sinir ağları, kümeleme analizi bunlardan bir kaçıdır.

Non-Parametrik Testler (Mann Whitney U, Kruskal Wallis H, Wilcoxon İşaretli Sıralar, Friedman, vb.)

Bazı durumlarda parametrik testleri yapmak mümkün olamamaktadır. Bu durumda hiç analiz yapmamaktansa non parametrik karşılığını yapmak daha doğru olacaktır. Örneğin ilişkisiz örneklem t testinin non parametrik karşılığı Mann Whitney U testidir. İlişkisiz ANOVA’nın non parametrik karşılığı Kruskal Wallis H testidir. Non parametrik testler en az sıralama ölçek türünde veriye ihtiyaç duyarlar.

Test ve Madde Analizleri (KR-20/KR-21 güvenirlik katsayıları, madde güçlük katsayısı, madde ayırt edicilik katsayısı)

Maksimum performans testleri (zeka, yetenek, başarı testleri vb.) için test ve madde analizleri yapmak gerekmektedir. Bu konuda yapılacak analizlerin belirlenmesi ve yapılması konusunda doğru akademik desteği sunmaktayız.

Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri (Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Cronbach’ın Alphası Güvenirlik Katsayısı, Eş Zaman Geçerliği, Yordama Geçerliği, Test Tekrar Test Güvenirliği, vb.)

Davranışları ölçen testler için yapı geçerliği kanıtı sunmak gerekmektedir. İki analizle yapı geçerliği kanıtı sunulmaktadır. Bunlar Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizidir (DFA). Hangisinin ya da hangilerinin uygulanması gerektiği konusunda müşterilerimizi doğru şekilde yönlendirmekteyiz. Ayrıca diğer geçerlik türleri için de akademik destek vermekteyiz. Davranış ölçen testler için güvenirlik analizi konusunda da destek vermekteyiz.

NİTEL ANALİZLER

Nitel analiz nitel veri gerektirmektedir. Elde edilen nitel verilerin analizi için ise yapılabilecek nitel analiz hizmeti firmamız tarafından müşterilerimize sunulmaktadır.

Betimsel Analiz

Nitel verilerin analizinde kullanılabilecek içerik analizine göre daha az detaylı bir analiz şeklidir. Değerlendirme çerçevesi müşteri ile birlikte oluşturulur. Kodlar NVIVO ya da MAXQDA yazılımı ile yapılır.

İçerik Analizi

Derinlemesine analiz için kullanılır. Kodlar, kategoriler ve temalar belirlenir. Tümevarımsal ya da tümdengelimsel olarak yapılabilir. Araştırmanın özelliğine göre analiz tekniğine karar verilir. Kodlar NVIVO ya da MAXQDA yazılımı ile yapılır.

Doküman İncelemesi

Nitel veri olarak dokümanlar, kanunlar, uluslararası anlaşmalar vb. kullanılabilir. Analiz için NVIVO ya da MAXQDA yazılımları kullanılır.

Bibliyometrik Analiz

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bibliyometrik verilerin analizi de ön plana çıkmaktadır. Firmamız bibliyometrik analiz için R Studio yazılımını kullanmaktadır.