Çalışma Alanlarımız

Bilimsel Analiz

Çalışma Alanlarımız

tezarstrmaaa

TEZ & ARAŞTIRMA

Araştırma yönteminin belirlenmesi

Araştırma yöntemleri nicel, nitel ve karma olarak temelde üçe ayrılmaktadır. Araştırmaya başlarken ilk olarak belirlenmesi gereken özelliklerden birisi de yöntemin belirlenmesidir. Hangi yöntemin uygulanacağına dair doğru kararın verilmesi gerekmektedir. Bu konuda firmamız müşterilerimize çeşitli araştırma modeli alternatifleri önermekte, yaklaşık maliyet durumlarını belirtmektedir. Daha sonra birlikte araştırma modeline karar verilmektedir.

Örneklem/Çalışma grubuna karar verilmesi

Araştırmanın örneklemi ya da çalışma grubu araştırma modeline, hedef evrene göre değişiklik göstermektedir. Eğer amaç evrene genellemek ise (nicel bir araştırma, örneğin tarama türü) evrene göre minimum örneklem sayısının belirlenmesi gerekir. Bu konuda yardımcı olmaktayız. Müşterilerimiz ulaşmaları gereken minimum kişi sayısını önceden bilmektedirler. Eğer çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden birisini kullanmak gerekiyorsa ya da deneysel bir araştırma ise yine ulaşılması gereken kişi sayısını müşterilerimizle paylaşıyoruz. Özellikle deneysel çalışmalar için güç analizini hesaplıyoruz.

Uygun örneklem büyüklüğünün seçilmesi

Örneklem büyüklüğü için öncelikli olarak bağımlı değişkenin özelliği (sürekli ya da süreksiz bir değişken olma durumu) ve evren sayısı belirli olmaktadır. Bu konuları müşteri bize ilettikten sonra uygun formülü kullanarak örneklem büyüklüğünü hesaplamaktayız.

Amaç ve alt amaçların yazılması

Araştırmada belki de ilk belirlenmesi gereken amacın ve araştırma sorularının ya da hipotezlerin belirlenmesidir. Bu konuda müşterilerimize yardımcı oluyoruz ve analizler için net fiyat bilgisini paylaşıyoruz. Böylece müşterilerimiz nasıl analizlerin yapılacağını ve ödeyecekleri miktarı, biz de ne kadar emek harcayacağımızı biliyoruz.

Nicel/Nitel veri analizinin yapılması

Araştırma soruları ya da hipotezler kapsamında uygun nicel/nitel analiz tekniğinin uygulanması konusunda firmamız deneyim ve akademik bilgiye sahiptir. Analiz aslında buzdağının görünen yüzüdür. Analiz aşamasından önce verilerin temizlenmesi, normallik testlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Verileri temizliyoruz, varsayımları test ediyoruz, daha sonra analizleri yapıyoruz. Yani sizin bize gönderdiğiniz ham verilere analiz yapmıyoruz. Diyelim ki 300 kişiye ulaştınız ve istatistik yardımı aldığınız kişi(ler) de analizinizi 300 kişilik veri setine yaptılar. Bu büyük olasılıkla acemi kişi(ler) tarafından analizinizin yapıldığını gösterir. Literatürde yer alan tüm varsayımları test ediyor ve tezinizin ilgili bölümünde yazıyoruz. Böylece müşterilerimiz akademik olarak doğru istatistiksel analizler elde etmektedir.

Tezin editör tarafından okunması

Tezlerin editör okuması hizmetimiz iki şekilde yapılmaktadır. Araştırma tekniği açısından olabileceği gibi dil ve anlatım bakımından bir hizmet de olabilmektedir. Buna birlikte karar veriyoruz. Daha sonra uzmanımız literatürün doğru bir şekilde taranıp taranmadığını, literatğr akışını, kaynakların doğru şekilde alınıp alınmadığını vb. detaylı bir şekilde okuma ve dönüt vermektedir. Burada etik bir konudan bahsetmek gerekmektedir. Biz müşterilerimiz adına literatür taraması yapmıyoruz. Ancak yapılan literatür taramasındaki geliştirilmesi gereken noktaları belirtiyoruz. Hem bilimsel, akademik hem de etik ilkelere uygun bir çalışma yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Anket/Ölçek/Test/Envanter/Görüşme Formu/Gözlem Formu vb. geliştirmeye/uyarlamaya yardım

Ölçme aracının/araçlarının geliştirilmesi ya da uyarlanması aşamasında yapılması gerekenler, kaç kişiye ulaşmak gerektiği, uzman görüşünün ne zaman alınacağı, yapılacak istatistiksel analizler vb. her konuda sizi yönlendiriyoruz. Gerekli analizleri biz yapıyoruz. Madde havuzu oluştururken ölçülecek psikolojik özellik ile ilgili size bilgi veriyoruz. Maddelerinizi inceliyoruz ve dönüt veriyoruz.

SPSS içim Veri Kontrolü ve Girişi

Araştırmanız kapsamında topladığınız nicel ya da nitel verilerinizin girilmesini istiyorsanız firmamız bu hizmeti de vermektedir. Veri girişi oldukça sıkıcı ve hataya açık bir iştir. Bu konuda yeterli olgunluğa sahip profesyonellerle çalışıyoruz. Doğru analizin doğru verilerle yapılacağı bilinci ile verilerinizi giriyor daha sonra bağımsız başka bir kişi tarafından girilmiş verilerin kontrolünü sağlıyoruz. En son istatistiksel olarak doğruluk kontrollerini sağlıyoruz.

Nitel görüşmelerin dökümü

Nitel görüşmelerinizin ses dosyalarının dökümünü yapıyoruz. Bunun için titiz bir şekilde çalışıyoruz. Görüşmelerin aslına sadık kalarak dökümlerinizi yapıyoruz. Verilerin kontrollerini iki kez yaptıktan sonra müşterilerimize teslim ediyoruz.

analiz istatistikkk

ANALİZ & İSTATİSTİK

NİCEL ANALİZLER

Tanımlayıcı İstatistikler

Bunlar daha çok veriyi kısaca özetleyen istatistiklerdir. Betimsel istatistikler olarak da adlandırılırlar. Ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, ranj, ortanca vb. değerler örnek olarak verilebilir.

Frekans Tabloları, Yüzde Dağılımları

Sınıflama düzeyinde bir veriniz varsa frekans tabloları ve yüzde dağılımları şeklinde ifade etmeniz gerekir. Örneğin anket verileri, katılımcıların cinsiyete göre dağılımları genelde bu şekilde verilir.

Korelasyon Analizleri

Veri türüne göre çok çeşitli korelasyon analizleri yapılabilmektedir. Sürekli veriler için normal dağılımın sağlanması durumunda Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı; normal dağılımın sağlanmaması, az sayıda birey yer alması ya da ölçek türünün sıralama olması durumlarında ise Spearman Brown sıra farkları korelasyon katsayısı hesaplanır.

Regresyon (Basit ve Çoklu) Analizleri

Regresyon analizi bir yordanan (bağımlı) ve en az bir yordayıcı (bağımsız) değişkenin olması durumunda regresyon doğrusu aracılığı ile tahmin etmeye dayalı bir analiz tekniğidir. Regresyon analizi yapmak için öncelikle korelasyon analizi yapmak gerekmektedir. Aralarında anlamlı korelasyon olmayan değişkenlerin regresyon analizi yapılamaz. Ayrıca yordayıcı değişkenler arasındaki korelasyonun çok yüksek olması bu sefer çoklu bağlantılılık sorununu ortaya çıkarabilir. Değişkenler arasında doğrusal ilişkilerin olması ve çok değişkenli normal dağılımın olması diğer varsayımlarıdır. Bu yüzden varsayımları doğru test edilmeli ve daha sonra analiz aşamasına geçilmelidir. Tek bir yordayıcı değişken olması durumunda Basit Doğrusal Regresyon, birden fazla yordayıcı değişken olması durumunda ise Çoklu Doğrusal Regresyon olarak adlandırılır. Analizin yapılması ve raporlaştırılması oldukça profesyonellik istemektedir.

Diskriminant Analizi

Bağımlı değişkenin kategorik olduğu durumda uygulanır. Eğer kategori sayısı bilinmiyorsa önce kümeleme analizinin yapılması önerilmektedir. Parametrik bir analiz türüdür.

Lojistik Regresyon Analizi

Lojistik regresyon analizinde yordanan (bağımlı) değişken kategoriktir. Yordayıcı (bağımsız) değişkenler ise genelde süreklidir. Diskriminant analizinin non-parametrik karşılığı olarak da düşünülebilir.

İlişkisiz Örneklemler T Testi

Bağımlı değişkenin sürekli, bağımsız değişkenin iki kategorili bir değişken olması durumunda uygulanır. Bağımlı değişkenin bağımsız değişkenin iki kategorisi için de normal dağılım göstermesi gerekmektedir. Ayrıca varyansların eşit (homojen) olması gerekmektedir.

İlişkisiz Ölçümlerde Tek Yönlü Varyans Analizi

Bağımlı değişkenin sürekli, bağımsız değişkenin ise en az iki kategorili olduğu durumda kullanılır. İki kategori olması durumunda T testi ile aynı sonucu verir. Uygulaması daha kolay olduğu için genelde T testi tercih edilir. Bağımlı değişkenin bağımsız değişkenin her bir kategorisinde normal dağılması ve varyansların homojen olması gerekmektedir.

İlişkili Örneklemler T Testi

Tek bir grubun ya da birbirine denk olduğu varsayılan grupların iki uygulamasının (örneğin ön test ve son test puanları) karşılaştırılması amacıyla kullanılır.

İlişkili Ölçümlerde Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek bir grubun ikiden fazla ölçme sonucunun karşılaştırılması amacıyla kullanılır. Örnek vermek gerekirse ön test, son test ve izleme testi sonuçlarının karşılaştırılması istendiğinde kullanılabilir.

İki Faktörlü ANOVA

Bağımsız değişkenin iki faktörden oluşması durumunda kullanılır. Örneğin öğrencilerin matematik başarısının cinsiyet ve şubeye göre farklılaşma durumu için iki faktörlü ANOVA kullanmak gerekir.

Karışık Desen (Split Plot) ANOVA

Hem gruplar arası hem de gruplar içi ölçüm sonuçlarının aynı anda karşılaştırılması amacıyla kullanılır. Örneğin deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test sonuçlarının karşılaştırılması.

Kovaryans Analizi (ANCOVA)

Bilimsel araştırmalarda bazı durumlarda bir ya da daha fazla değişkenin etkisini kontrol etmek isteriz. İstatistiksel analizlerde kontrol edilen bir değişken olduğunda bu “C” harfi ile gösterilir. ANOVA analizinin aynısı yapılır ancak kontrol değişkenleri istatistiksel olarak kontrol edilir. Deneysel bir araştırmada ön test puanları kontrol edildiğinde son test puanları tekrar hesaplanabilir. Bu durumda ANCOVA uygulamak gerekmektedir.

Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)

ANOVA analizinde birden fazla bağımlı değişken olması durumunda analizin başına “M” harfi eklenir. Bu birden fazla bağımlı değişken olduğunu gösterir. Örneğin öğrencilerin başarıları şubelerine (A, B, C) göre farklılaşmakta mıdır? sorusunu test etmek amacıyla ANOVA uygulanır. Ancak hem başarıları hem de motivasyon puan ortalamaları şubeye göre incelenirse bu durumda MANOVA uygulamak gerekir.

Çok Değişkenli Kovaryans Analizi (MANCOVA)

ANCOVA analizinde birden fazla bağımlı eğişken olması durumunda MANCOVA analizi kullanmak gerekir. Hem kovaryans değişkeni olması hem de birden fazla bağımlı değişken barındırması gerekir.

Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM)

Yapısal Eşitlik Modellemesi tek bir analizden ziyade bir analiz ailesi olarak değerlendirilebilir. Özellikle yordayıcı korelasyonel araştırmalarda kullanılır. SPSS programında yapılamaz. LISREL, AMOS, MPLUS, R vb. yazılımlarla yapılabilir. Oldukça güçlü varsayımları vardır. Analiz öncesi yapı geçerliği için kanıt sunmak da gerekebilir. Çünkü ölçülen yapının istatistiksel olarak desteklenmesi gerekir. Yordama, aracılık, moderasyon vb. özellikler test edilebilir.

Hiyerarşik Lineer Modelleme (HLM)

Hiyerarşik Lineer Modelleme verilerin iç içe geçtiği durumlarda kullanılır. Korelasyonel bir analiz tekniğidir. Yapılması oldukça hassas ve teknik bilgi gerektirir.

Veri Madenciliği

Veri madenciliği için çok çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Karar ağaçları, CHAID, yapay sinir ağları, kümeleme analizi bunlardan bir kaçıdır.

Non-Parametrik Testler (Mann Whitney U, Kruskal Wallis H, Wilcoxon İşaretli Sıralar, Friedman, vb.)

Bazı durumlarda parametrik testleri yapmak mümkün olamamaktadır. Bu durumda hiç analiz yapmamaktansa non parametrik karşılığını yapmak daha doğru olacaktır. Örneğin ilişkisiz örneklem t testinin non parametrik karşılığı Mann Whitney U testidir. İlişkisiz ANOVA’nın non parametrik karşılığı Kruskal Wallis H testidir. Non parametrik testler en az sıralama ölçek türünde veriye ihtiyaç duyarlar.

Test ve Madde Analizleri (KR-20/KR-21 güvenirlik katsayıları, madde güçlük katsayısı, madde ayırt edicilik katsayısı)

Maksimum performans testleri (zeka, yetenek, başarı testleri vb.) için test ve madde analizleri yapmak gerekmektedir. Bu konuda yapılacak analizlerin belirlenmesi ve yapılması konusunda doğru akademik desteği sunmaktayız.

Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri (Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Cronbach’ın Alphası Güvenirlik Katsayısı, Eş Zaman Geçerliği, Yordama Geçerliği, Test Tekrar Test Güvenirliği, vb.)

Davranışları ölçen testler için yapı geçerliği kanıtı sunmak gerekmektedir. İki analizle yapı geçerliği kanıtı sunulmaktadır. Bunlar Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizidir (DFA). Hangisinin ya da hangilerinin uygulanması gerektiği konusunda müşterilerimizi doğru şekilde yönlendirmekteyiz. Ayrıca diğer geçerlik türleri için de akademik destek vermekteyiz. Davranış ölçen testler için güvenirlik analizi konusunda da destek vermekteyiz.

NİTEL ANALİZLER

Betimsel Analiz

Nitel verilerin analizinde kullanılabilecek içerik analizine göre daha az detaylı bir analiz şeklidir. Değerlendirme çerçevesi müşteri ile birlikte oluşturulur. Kodlar NVIVO ya da MAXQDA yazılımı ile yapılır.

İçerik Analizi

Derinlemesine analiz için kullanılır. Kodlar, kategoriler ve temalar belirlenir. Tümevarımsal ya da tümdengelimsel olarak yapılabilir. Araştırmanın özelliğine göre analiz tekniğine karar verilir. Kodlar NVIVO ya da MAXQDA yazılımı ile yapılır.

Doküman İncelemesi

Nitel veri olarak dokümanlar, kanunlar, uluslararası anlaşmalar vb. kullanılabilir. Analiz için NVIVO ya da MAXQDA yazılımları kullanılır.

Bibliyometrik Analiz

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bibliyometrik verilerin analizi de ön plana çıkmaktadır. Firmamız bibliyometrik analiz için R Studio yazılımını kullanmaktadır.

ÖLÇME & DEĞERLENDİRME

Ölçme Aracı Geliştirme (Anket, Ölçek, Başarı Testi, Genel Yetenek Testi, Tutum Ölçeği)

Sizin ya da kurumunuz için gerekli psikolojik ölçme araçlarını geliştiriyoruz. Psikometri (ölçme ve değerlendirme) ve alan uzmanlarımız ilgili ölçme aracı konusunda size yardımcı olacaktır. Hem çalışanlarınız hem de müşterileriniz için size özel ölçme aracı geliştiriyoruz.

Kurumunuza/okulunuza ölçme ve değerlendirme konusunda seminer hizmetleri

Eğer kurumunuzda sınav uygulamaları yapıyorsanız ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapıyorsunuz demektir. Hazırladığınız ya da hazırlattığınız sınavlar düşündüğünüz gibi olmuyor mu? O zaman yanlış kişilerle çalışıyorsunuz demektir. Arayın farkımızı görün.

Personelinize/Öğretmenlerinize ölçme ve değerlendirme ve test geliştirme konularında eğitim

Test geliştirme soru (madde) yazma konusunda profesyonel ekibimiz tarafından alana özel eğitim hizmeti veriyoruz.

Çoktan seçmeli, açık uçlu madde yazımı eğitimi

Testlerde çok çeşitli maddeler kullanılabilir. Geliştirilme ilkeleri ve uygulamalı eğitim veriyoruz.

Bilgisayar ve tablet bilgisayar üzerinden ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirme

Eğer kurumunuzda/okulunuzda ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapıyor ve bunu bilgisayar ortamına taşımak istiyorsanız size yardımcı olabiliriz.